கூலி போர்ட்டர்களின் நன்கொடை!

மதுரை ஜங்க்ஷன் வாயிலில் அமைந்திருக்கும் செல்வ விநாயகர் ஆலயம்.

ganesh temple

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *