உ தவி(ப்பு) மையம்!

அருமையான வீடியோ!

இதற்கு நீங்கள் சிரிக்கவில்லையானால் உங்களுக்கு “Olympic Moron” என்னும் பட்டம் கொடுக்கப்படும்!

பாவம். இணைய உதவி மையத்தினர்! சிரமம்தான் இவர்கள் பாடு!!

[revver 2922]