நீங்குமா இந்த அடிமைத் தன்மை!

போகிறவர், வருகிறவரெல்லாம் நம்மை ஆண்டுவிட்டுச் சென்றனரே, ஏன்?

அடிமைத் தளை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *