பிஞ்சு மனம்

நாம் குழந்தைகளை குழந்தைகளாக இருக்க விடுகிறோமா? இல்லையே! அவர்கள் வளர்ந்தவர்கள்போல் நடக்கவேண்டும் என்றல்லவோ எதிர்பார்க்கிறோம்! இதோ அஜீவன் அவர்களின் ஒரு குறும்படம்!