சூடான் டார்ஃபர்

கூகிள் எர்த் (Google Earth) என்னும் சேவையினுள் சூடானிலுள்ள டார்ஃபர் (Darfur) என்னுமிடத்தில் நடக்கும் கொடுமைகளை படம் பிடித்துக் காண்பிக்கிறார்கள். அங்கு நான் கண்ட படம் ஒன்றை உங்களுடன் பகிர்நதுகொள்கிறேன்.

darfur1

படத்துக்கு மேலே ஒரு கிளிக்கெட்டி கிளிக் அடிங்க!

Leave a Reply

Your email address will not be published.