வசந்தத்தின் மேலேறிய திருத்தலம்

நிறம்பிய வயிற்றின் மேலேறி நிற்கும் தூய இருதயம்!

Sacred heart on top of a full stomach!

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.