குழுமங்கள்

மடலாடற் குழுமங்கள்.

எனக்கு இரண்டுதான் பழக்கம். ஒன்று ஒரு கசப்பான அனுபவம். ஆனால் அங்கு நாலும்தான் வருமென்பதால் பரவாயில்லை. மிகுந்த சலசலப்பாக இருந்த இடம் இப்போ சந்தடி குறைந்து கொண்டே வரும் டிரெண்டைக் காண முடிகிறது. மார்ச் 2004 = 1062 மார்ச் 2005 […]