மலேஷியாவில் பிடித்த மதம்!

இந்துவாக வாழ்வது எத்துணை கடினம் பாருங்கள்!Divya Dharshani and her parents fighting for their Dharma!

திவ்ய தர்ஷிணி என்னும் குழந்தையின் தாயையும் தந்தையையும் மதத்தின் பெயரால் பிரித்து வைக்கும் மலேஷிய அரசின் செயலைக் கண்ண்டித்து அந்தக் குடும்பத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் Online Petition -க்குச் சென்று உங்கள் முத்திரையைப் பதியுங்கள்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.