கோயம்புத்தூரில் ஜிகாதிகள் செய்த ஆக்கிரமங்கள்

நல்ல முஸ்லிம் பெருமக்கள் இத்தகைய கொடுமைகளை இழைக்க மாட்டார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.